Vodafone tarify pro seniory |  Tarify na míru |  Mobilní internet |  Kalkulačka tarifů
SMS Vodafone |  O nás

Vodafone tarify

Jste student? Získejte
neomezené volání a SMS
s 12 GB za 499 Kč
.


Podmínky zpracování osobních údajů

 

Závaznost objednávky: Vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete. Objednávka je potvrzena až s Vaším souhlasem při telefonickém rozhovoru s operátorem Vodafone, a.s.

Souhlas se zpracovanim osobnich udajů: Souhlasím se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti Ornicus s.r.o. se sídlem Brno - Černá Pole, Hoblíkova 544/2, PSČ 61300, IČ: 29190541 vedená u Krajského soudu v Brně a společností Tarifomat, s.r.o., se sídlem Praha, Na Hřebenkách 72, PSČ 150 00, IČ: 292 83 183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70876 a jejich dalším zpracováním touto společností nebo pověřenými zpracovateli osobních údaju, a to za účelem marketingového využití, do odvolání mého souhlasu.

Vyplněním formuláře se k ničemu nezavazujete. Objednávka je potvrzena až s Vaším souhlasem při rozhovoru s operátorem.

I. Úvodní ustanovení


1.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem, není-li dohodnuto jinak.

1.2. Poskytovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost Tarifomat, s.r.o., se sídlem Praha, Na Hřebenkách 72, PSČ 150 00, IČ: 292 83 183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70876.

1.3. Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež kontaktovala poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek.

1.4. Kontaktováním poskytovatele podle těchto obchodních se rozumí zejménaa) vyplnění a odeslání kontaktního formuláře nebo objednávkového formuláře na portálu https://tarifomat.cz, https://www.tarifomat.cz, či přidružených webových stánkách, kterým povolil Poskytovatel umístit jako zdroj iframe z www.tarifomat.cz.b) telefonické spojení se s poskytovatelem,c) využití veškerých elektronických médií typu email, sms.

1.5. Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje svou vůli být těmito vázán, pokud kontaktoval poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek nebo navštívil portál www.tarifomat.cz a využil služeb poskytovatele. Tímto zároveň potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a bez nátlaku s nimi souhlasí.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné zejména na portálu www.tarifomat.cz, v sídle poskytovatele nebo jsou přiloženy ke smlouvě, uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem.

1.7. Společnost Tarifomat, s.r.o. není spoluvlastněna žádným z operátorů, jejichž služby srovnává. Tarifomat získává smluvní odměnu od operátorů za poskytování marketingových služeb.

1.8. Tarifomat financuje svůj provoz z prodeje marketingových služeb.

II. Poskytování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

2.1. Poskytovatel prohlašuje a zákazník, který je fyzickou osobou, souhlasí a bere na vědomí, že při kontaktování, jak je toto vymezeno v těchto obchodních podmínkách, nebo využití služeb poskytovatele dochází či může docházet ke sdělení zákazníkem jeho osobních údajů poskytovateli.

2.2. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

2.3. Zákazník, jakožto subjekt údajů, souhlasí s tím, aby údaje sdělené jim poskytovateli byly zpracovány poskytovatelem, jakožto správcem, a to za účelem nabízení služeb a produktů poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zasílání informací o činnosti poskytovatele, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2804 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním těchto osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

2.4. Poskytovatel tímto informuje zákazníka a podává mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2800 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím se rozumí zejména to, že poskytnutí osobních údajů poskytovateli je dobrovolné, že zákazník má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese poskytovatele, a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Touto nápravou je např. zdržení se takového jednání poskytovatele, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a § 21 zákona č. 101/2800 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud si zákazník přeje opravit osobní údaje, které o něm poskytovatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese tarify@tarifomat.cz nebo na adrese sídla poskytovatele. Poskytoval osobní údaje uchovává bez časového omezení.

III. Objednávky

3.1. Poskytovatel prohlašuje, že zabývá zejména nezávislým porovnáváním nabídek produktů poskytovatelů mobilních služeb, dodávek energie, finančních produktů a dalších produktů (dále souhrnně jen „poskytovatelé“) působících na trhu v České republice, a dále pak zprostředkováním vhodných produktů těchto poskytovatelů zákazníkům ve smyslu těchto obchodních podmínek.

3.2. Zákazník může využít služeb poskytovatele zejména prostřednictvím kalkulačky na portálu www.tarifomat.cz, kontaktováním poskytovatele e-mailem, telefonicky či pomocí příslušného kontaktní formuláře na tomto portálu (dále jen „využití služeb“).

3.3. Využitím služeb poskytovatele nedochází ke vzniku právního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem. Vztah mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem vzniká teprve na základě uzavření smlouvy mezi těmito subjekty. Zákazník se může před uzavřením smlouvy či před využitím služby seznámit s obchodními podmínkami jednotlivých poskytovatelů.

Obchodní podmínky mobilních operátorů:

Vodafone Czech Republic a.s.

Telefónica Czech Republic, a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

3.4. Poskytovatel prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že využití služeb poskytovatele je zásadně bezúplatné, a poskytovatel si za tyto nebude na zákazníkovi žádat žádné platby. Tímto není dotčen nárok poskytovatel žádat na zákazníkovi náhradu případné škody.

IV. Nahrávání hovorů na zákaznické lince

4.1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že telefonní hovory na zákaznické lince poskytovatele mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány, a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu.

4.2. Při nakládání s nahrávkami telefonních hovorů bude poskytovatel postupovat tak, aby nedošlo k poškození práv a oprávněných zájmu zákazníka.

V. Neveřejné nabídky

5.1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že neveřejné nabídky, které mu budou sděleny na zákaznické lince, nebude dále šířit a sdělovat (např. ostatním poskytovatelům mobilních služeb, uživatelům internetových diskuzí, známým atd.).

5.2. V případě porušení ustanovení dle odst. 5.1., se zákazník zavazuje uhradit veškerou škodu, která vznikne poskytovateli.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Poskytovatel může tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pokud je taková změna předvídatelná nebo nedochází k nepřijatelnému zásahu do práv a oprávněných zájmů zákazníka.